www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
12/2016


Piotr Dąbrowski, Grażyna Greczka, Monika Zych, Maciej Wróbel, Joanna Szyfter-Harris, Witold Szyfter - Podsumowanie działalności Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce w roku 2015Summary of the Polish Universal Neonatal Hearing Screening Program in 2015

Streszczenie

Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków (PPPBSuN) jest realizowany w Polsce od 2003 roku. Celem Programu jest wykonanie przesiewowego badania słuchu w 2–3 dobie życia noworodka oraz przeprowadzenie wywiadu dotyczącego czynników ryzyka wystąpienia niedosłuchu. W Programie bierze udział 501 ośrodków trzech poziomów referencyjności. W Centralnej Bazie Danych PPPBSuN do 7 kwietnia 2016 roku zarejestrowano 357 404 dzieci urodzonych w 2015 roku, co stanowi około 97% populacji noworodków urodzonych w tym czasie. W 2015 roku niedosłuch różnego stopnia i typu wykryto u 570 dzieci, czyli występuje on u 2 na 1000 dzieci urodzonych w Polsce. Podsumowanie zawiera najważniejsze wyniki oraz wnioski wynikające z funkcjonowania PPPBSuN w 2015 roku.

Słowa kluczowe: niedosłuch, badania przesiewowe słuchu u noworodków, czynniki ryzyka wystąpienia niedosłuchu

Summary

Polish Universal Neonatal Hearing Screening Program (PUNHSP) has been running in Poland since 2003. The aim of the program is to perform hearing screening in 2–3 days of newborns life with the analysis of the risk factors that predispose to hearing loss. The program involved 501 centers based on three references levels. By 07 April 2016 there were 357 404 children, born in 2015, registered in the Program. The database represents 97% of the newborn population born at that time in Poland. In 2015, various degrees of hearing loss were recorded in 570 children. It is estimated that this occurs in about 2 per 1000 children born in Poland. Summary contains the most important results and conclusions from PUNHSP in 2015.

Key words: hearing loss, newborn hearing screening, risk factors of hearing loss