www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
12/2016


Krzysztof Narębski, Hanna Streich, Michał Sidorowski - Wpływ zaburzeń rytmu serca u płodu na stan układu krążenia u noworodkówInfluence of fetal arrhythmia on the cardiovascular status in neonate

Streszczenie

Cel: ocena stanu ogólnego, diagnostyka i rokowanie u noworodków z prenatalnie stwierdzaną arytmią. Miejsce: Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Projekt badania: analiza retrospektywna 32 noworodków z arytmią wewnątrzmaciczną, hospitalizowanych od stycznia 2013 do września 2016 roku. Kryterium włączenia: arytmia płodu. Kryterium wyłączenia: zagrożenie dobrostanu płodu z pilnym zakończeniem ciąży. Dwukrotnie wykonywano EKG, holter i echo serca. W przypadku rozpoznania zapalenia mięśnia serca oceniano wydolność serca wg skali Rossa, echokardiograficzną frakcję skracania oraz biomarker NT-proBNP. W związku z brakiem arytmii w pierwszym holterze odstępowano od kolejnego. Wyniki: wiek ciążowy 36–41 tygodni (średni 39), urodzeniowa m.c. 2320–4100 g (średnia 3382 g), punktacja Apgar – 10 (dwoje dzieci 7/8/9 i 8/10 pkt.). Dwoje dzieci urodzonych odpowiednio w 31 i 34 tyg. z m.c. 1590 i 1850 g oraz Apgar 9 i 10 pkt. Przedwczesne pobudzenia nadkomorowe stwierdzano u 23 dzieci (71%), przedwczesne pobudzenia komorowe u 14 (43%), częstoskurcz nadkomorowy u 3 (9%), częstoskurcz komorowy u 4 (12%), po 1 przypadku bradykardii i tachykardii zatokowej (po 3%). Bez arytmii 7 dzieci (21%). Zapalenie mięśnia serca rozpoznano u 18 dzieci (56%). W tych przypadkach ocena wg skali Rossa była prawidłowa pomimo frakcji skracania < 28% u 5 dzieci (27%). Spośród 26 dzieci pozostających co najmniej rok na obserwacji u dwojga (7%) utrzymywała się arytmia. Wnioski: wewnątrzmaciczne zaburzenia rytmu serca są coraz częściej diagnozowane, przeważnie mają łagodny charakter, a rozpoznanie zapalenia mięśnia serca nie pogarsza rokowania.

Słowa kluczowe: płód, noworodek, arytmia, zapalenie mięśnia serca

Summary

The aim: We performed the study to assess a general condition, diagnosis and outcome of neonates with intrauterine arrhythmia. Material and methods: A retrospective study of 32 newborns with prenatal arrhythmia admitted from January 2013 to September 2016. The survey took place in Neonatal Intensive Care Unit in Toruń. Enrolled criteria: fetal arrhythmia. Exclusion criteria: fetal distress. We preformed ECG, holter ECG and echocardiography twice. In case of myocarditis we assessed cardiac function according to Ross scale, echocardiographic fractional shortening and NT-proBNP level. In case of first holter monitor normal we ceased further investigation. Results: The mean gestational age was 39 (36 to 41 weeks), the mean birth weight 3382 g (2320 to 4100 g), Apgar score 10 (two neonates 7/8/9 and 8/10 pts). In two cases the characteristic was: gestational age 31 and 34 weeks, birth weight 1590 and 1850 g, Apgar score 9 and 10, respectively. Premature atrial contractions had 23 neonates (41%), premature ventricular contractions 14 (43%), supraventricular tachycardia 3 (9%), ventricular tachycardia 4 (12%), sinus bradycardia 1 (3%) and sinus tachycardia in 1 (3%). We found no arrhythmia in 7 cases (21%). We diagnosed myocarditis in 18 cases (56%) with normal Ross scale assessment but 5 cases (27%) with fractional shortening < 28%. Among 26 children monitored beyond 1 year only 2 (7%) had persistence of arrhythmia. Conclusions: Intrauterine arrhythmias are commonly seen in fetuses. Cardiac function and outcome are no affected after birth even when myocarditis is diagnosed.

Key words: fetal arrhythmia, neonatal arrhythmia, myocarditis