www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
12/2016


Dominika Wiśniewska-Ulfik, Urszula Godula-Stuglik, Anna Szymańska, Katarzyna Staśkiewicz, Alicja Nawrat - Stężenie waspiny u noworodków donoszonych z ostrą niewydolnością oddechową w przebiegu zakażeń wewnątrzmacicznychSerum vaspin concentration in full-term newborns with acute respiratory insufficiency due to intrauterine infections

Streszczenie

Celem badań była ocena stężeń waspiny w surowicy metodą ELISA u 112 noworodków donoszonych (59 płci męskiej i 53 żeńskiej, 52 z zakażeniem wewnątrzmacicznym i z zaburzeniami oddychania oraz 60 zdrowych). Wśród zakażeń rozpoznano sepsę (16), zapalenie płuc (29), zakażenie układu moczowego (4), zespół uogólnionej reakcji zapalnej (3). Stężenie waspiny było istotnie statystycznie wyższe u chorych niż u zdrowych. Zdrowe dziewczynki miały wyższe stężenie hormonu niż chłopcy. Stwierdzono istotną ujemną korelację między stężeniem waspiny a wiekiem płodowym chorych noworodków. Nie wykazano istotnych korelacji między wartością waspiny a parametrami antropometrycznymi u zdrowych i chorych noworodków. Wnioski: 1) u noworodków donoszonych z prawidłową urodzeniową masą ciała zakażenia wewnątrzmaciczne z niewydolnością oddechową sprzyjają zwiększeniu stężenia waspiny, niezależnie od ich płci, masy ciała i niedotlenienia okołoporodowego; 2) u zdrowych i chorych noworodków donoszonych nie ma zależności między stężeniem waspiny a długością ciała, obwodami głowy i klatki piersiowej oraz typem porodu; 3) zdrowe noworodki płci żeńskiej mają wyższe stężenia waspiny niż płci męskiej.

Słowa kluczowe: waspina, zakażenie wewnątrzmaciczne, noworodek donoszony, niewydolność oddechowa

Summary

Objectives, design, material and methods. The aim of the study was to assess serum vaspin concentration by ELISA in 112 full-term, appropriate for gestational age newborns (59 male and 53 female, 52 infected newborns with respiratory disorders and 60 healthy ones). There were diagnosed following infections: sepsis (16), pneumonia (29), urinary tract infection (4), systemic inflammatory response syndrome (3). Serum vaspin concentration was significantly higher in infected than in healthy newborns. Healthy newborn girls had higher hormone level than boys. It has been found that there is a negative correlation between serum vaspin concentration and gestational age in ill newborns. There was no significant correlation between serum vaspin concentration and anthropometric parameters in healthy and infected newborns. Conclusions: 1) in full-term appropriate for gestational age, intrauterine infection with respiratory insufficiency leads to increase serum vaspin concentration, regardless of gender, birth weight, and birth asphyxia; 2) in healthy and infected full term newborns there is no relationship between the serum vaspin concentration and body length, head and chest circumference and a type of delivery; 3) healthy female newborns have higher serum vaspin concentration than the male.

Key words: vaspin, intrauterine infection, full-term infants, respiratory insufficiency