www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
12/2016


Dorota Pawlik - Zaburzenia kolonizacji przewodu pokarmowego noworodków i niemowląt oraz jej wpływ na zdrowie dziecka – rola probiotykówDisorders of the gastrointestinal tract colonization in neonates and infants and its impact on the health of child – the role of probiotics

Streszczenie

W ostatnim czasie coraz większą uwagę poświęca się roli niektórych drobnoustrojów stanowiących mikrobiotę jelit jako czynników wpływających na rozwój funkcji niektórych narządów oraz procesów metabolicznych w organizmie człowieka. Odkrycie funkcji osi jelitowo – mózgowej wskazuje, iż zakres prozdrowotnego działania probiotyków jest znacznie szerszy niż sądzono do tej pory. Fundamentalne znaczenie dla procesu kształtowania prawidłowego składu mikrobioty ma okres okołoporodowy i pierwsze dwa lata życia dziecka. Zakończenie ciąży cięciem cesarskim oraz wcześniactwo związane z koniecznością długotrwałej hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii w istotny sposób negatywnie wpływają na kolonizację przewodu pokarmowego noworodków. Wykorzystanie probiotyków w celu poprawy stanu mikrobioty otwiera nowe możliwości w leczeniu i profilaktyce niektórych schorzeń okresu noworodkowego. Dane z przeprowadzonych do tej pory badań, pomimo obiecujących wyników, nadal są niewystarczające dla ustalenia zarówno precyzyjnych wskazań do podaży jak i dawki czy czasu stosowania probiotyków.

Słowa kluczowe: mikrobiota jelit, kolonizacja, cięcie cesarskie, martwicze zapalenie jelit, oddział intensywnej terapii noworodka

Summary

Recently, there is an increased interest in the role of several microorganisms constituting the intestinal microbiota and affecting the development of the function of organs as well as the metabolic processes in the human body. Recently, a discovered function of gut-brain axis indicates that range of the action of probiotics on human being is much broader than previously expected. The most important factors for the process of creating proper composition of the microbiota are perinatal period and the first two years of life. Delivery baby by cesarean section as well as prematurity and the necessity of long-term hospitalization in intensive care units will adversely affect the colonization of the digestive tract in newborns. The use of probiotics to improve the microbiota gives the new possibilities for the treatment and prevention of some diseases during the neonatal period. The results obtained from of the several studies, apart from the promising results, give still insufficient data to determine the precise indications, dosage and duration of the use of probiotics.

Key words: intestinal microbiota, colonization, cesarean section, necrotizing enterocolitis, NICU