www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
1/2010


Noworodki matek licznych wieloródek a noworodki matek pierwiastek – ocena porównawcza wcześniactwa i częstości występowania wybranych zaburzeń klinicznychNewborns of grand multiparas and newborns of primipara mothers – comparative evaluation of prematurity and occurrence of some clinical disorders

Maria Kwiatkowska, Małgorzata Pokrzywnicka, Paweł Krajewski

Streszczenie

Cel pracy: rozpoznanie czy noworodki matek multiwieloródek urodzone jako kolejne dzieci różnią się od noworodków matek pierwiastek pod względem wcześniactwa, stanu okołoporodowego i zaburzeń klinicznych.

Projekt badania: ...... chce wiedziec wiecej ...Zastosowanie immunoglobulin w leczeniu żółtaczek w przebiegu konfliktu serologicznego w zakresie grup głównych i czynnika RhImmunoglobulin in treatment of jaundice of hemolytic disease caused by ABO and Rh incompatibility

Justyna Tołłoczko, Maria K. Kornacka

Streszczenie

Postęp, który w ciągu ostatnich lat został osiągnięty w diagnostyce i terapii choroby hemolitycznej płodu wywołanej konfliktem czerwonokrwinkowym, jest jednym z najlepszych przykładów rozwoju medycyny. Od czasu wprowadzenia profilaktyki konfliktu w układzie Rh najczęściej obserwujemy immunizację w układzie ABO. W przebiegu ...... chce wiedziec wiecej ...Częstoskurcz nadkomorowy u noworodków – możliwości terapeutyczne – doświadczenia własneSupraventricular tachycardia in neonates – therapeutic options – our own experience

Joanna Kwiatkowska, Piotr Potaż, Janina Aleszewicz-Baranowska, Jan Ereciński

Streszczenie

Wstęp: częstoskurcz nadkomorowy (SVT) jest u dzieci najczęstszą objawową tachyarytmią wymagającą leczenia. Nadal jednak nie ma konsensusu w kwestii najwłaściwszej terapii SVT w okresie noworodkowym.

Cel: przedstawiamy doświadczenia naszego ośrodka w zakresie terapii ...... chce wiedziec wiecej ...Określenie poziomów troponiny T i frakcji MB kinazy keratynowej u noworodków z klinicznymi objawami niedotlenieniaThe measurement of the blood level of TnT and CK-MB in neonates with clinical symptoms of hipoxia

Hanna Sabiniarz

Streszczenie

Niedotlenienie płodu, powodujące uszkodzenie oun lub prowadzące do śmierci noworodka, jest nadal poważnym problemem perinatologii. Markerami biochemicznymi hipoksji mogą być TnT i CK-MB, nad którymi w neonatologii trwają badania od lat 70. ubiegłego stulecia. Celem pracy było oznaczenie poziomów TnT i CK-MB u noworodków przyjętych na oddział ...... chce wiedziec wiecej ...Etiologia i obraz kliniczny zakażeń u noworodków hospitalizowanych w ciągu jednego roku na Oddziale Patologii Szpitala Wojewódzkiego we WrocławiuEtiology and clinical picture of bacterial infection in the newborns hospitalised in the Pathology Department in District Hospital in Wroclaw, a one year retrospective analysis

Elżbieta Bąk, Waldemar Maszkiewicz

Streszczenie

Analizą objęto 234 noworodki (51,7% donoszone, 48,3% wcześniaki) hospitalizowane na oddziale patologii w ciągu jednego roku. W materiale analizowanym 140 noworodków wykazywało kliniczne objawy zakażenia, potwierdzone badaniami mikrobiologicznymi (grupa ...... chce wiedziec wiecej ...